DERS İÇERİKLERİ

PST  501E Polimer Mühendisliği

Polimer mühendisliğinde kullanılan prensiplerin tekrarı: ısı transferi,momentum transferi,deformasyon çeşitleri,reolojik denklemler.Plastik işleme karışımları,çeşitleri.Plastik endüstrisinde kullanılan test metodları,reometreler,optik metodlar, birefringence. Şişirme ile kalıplama,teknikleri,ekstruzyon ile köpürtme,enjeksiyonla köpürtme. Yapıştırma metodları,ısı ıle yapıştırma,dielektrik metodu ile yapıştırma prensipleri ve tekniği.
PST  502E  Polimer Reolojisi

Reolojinin temel kavramları (Akış davranışının teorik ve pratik esasları, ölçüm tipleri, Reolojik davranışın matematik modellemesi), Polimer proseslerinde akış ve fabrikasyon (Polimer teknolojisinin geçmişi, Modern polimer fabrikasyonu), Polimer karıştırma ve ekstrüksiyon prensipleri (Karıştırma ve ekstrusyon aletleri, karıştırma teorisi), Polimer akışkanların reolojik karekterizasyonu (Akışkan karakterizasyonu, Kayma akış modeli, Endüstriyel reometreler), Polimer sistemlerin reolojik davranışlarının deneysel gözlenmesi (Polimer eriyikler, Polimer karışımları, Polimer çözeltileri), Polimer proseslerinde reolojinin pratik uygulamaları.

PST 504E Polimer Yüzeyleri

Polimer arayüzey fenomenlerine giriş: Teorik ve deneysel metodların tartışılması. Yüzey dinamiği, Gibbs izotermi, ara yüzeyler için "gradient-square" teorisi, wetting. Deneysel teknikler: IR, nötron ve X-ışınları, kontak açı, yüzey tensiometresi, scanning probe mikroskopu, ESCA.

PST 505E Polimer Sentezi

Aşamalı ve zincir polimerizasyonlarının ayrıntılı incelenmesi, polimerler üzerinde kimyasal reaksiyonlar, stereo-düzenliliği sağlayan polimerizasyon, fonksiyonel polimerler, özel polimer sentezleri üzerine tartışmalar.

PST 507E Lif Oluşumu

Yüksek-hizda filament üretiminin endüstriyel yönleri. Temel bilimsel problemler. Eriyikten Üretme: Eriyikten üretme işleminin matematiksel modellenmesi. Eriyikten üretmenin dinamiği, Yüksek-hızlı üretim sırasında lif oluşumu. Moleküler oryantasyonun teorisi. Yüksek-hızda üretilmiş filamentlerin fiziksel özellikleri ve yapı gelişimi, Eriyikten ıslak ve kuru teknikle lif çekimi. Diğer lif üretim tekniklerinin temelleri. İplik Sarımı: Yüksek-hızda iplik sarımının mekaniği. Yüksek-hızda iplik sarımı ile ilgili problemler.

PST  508E  Yenilenebilir Kaynaklardan Polimerler

Selüloz: Türevleri, kopolimerleri, çapraz bağlı selüloz, kullanım alanları. Nişasta türevleri, kopolimerleri, kullanım alanları. Trigliseridlerin polimerizasyonu, yağ takviyeli alkid reçineleri, üretan yağları. Trigliseridlerin vinil monomerleri ile kopolimerizasyonu, kastor yağı, poliüretan ve vinil kopolimerlerinden iç-içe geçmiş ağ yapıları kumaron-inden polimerleri, furan polimerleri, sentetik polimerlerde epoksitli yağlar.

PST 509E İleri Matematik

Interpolasyon Yöntemleri, Sayısal Türev Alma, Seriler, Sayısal Integrasyon Yöntemleri, Matris Cebiri ve Matrislerin Özellikleri, Kompleks Sayılar, 1. ve 2. Dereceden Diferansiyel Denklem Çözümleri, PC ve PC yazılımlarının kullanımı, Data Analizi, Mathematica yazılımının kullanımı.

PST 511E Polimer Kimyasının Temelleri

Tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, Polimerleşme reaksiyonları; kondenzasyon, radikal, iyonik polimerleşme, Ziegler Natta polimerleşmesi, halka açılması polimerleşmesi, Kopolimerleşme ve kopolimerler, Polimerleşme teknikleri: Kütle, çözücü, dispersiyon, süspansiyon, emülsiyon polimerleşmeleri.

PST 513E Endüstriyel Yapıştırıcılar

1- Adhezyon ve kohezyon teorisi, yapıştırıcılarda kullanılan terim ve tanımların incelenmesi,
2- Yapıştırıcıların sınıflandırılmaları, yapıştırılacak yüzeylerin hazırlanmasında fiziksel ve kimyasal yöntemler,
3- Yapıştırıcılar için hammaddeler: Nişasta ve türevleri, kazein, sellüloz eter ve esterleri, doğal kauçuk, poliizobutilen, NR,BR,SBR,SIS, SBS,CR, polisülfitler fenolik reçineler, epoxy reçineler, poliüretanlar, polivinil asetaller, polivinil eterler, siyanoakrilatlar, doymamış poliesterler, poliamidler v.b.,
4- Kullanılan hammaddelerin özellikleri, elde edilmeleri ve endüstrideki tipik uygulamaları,
5- Yapıştırıcı sistemleri. Solventsiz yapıştırıcılar, solvent bazlı yapıştırıcılar, polimerlerin sulu çözeltileri, polimerizasyon ile oluşan yapıştırıcılar, poliadisyon ile oluşan yapıştırıcılar, polikondenzasyon ile oluşan yapıştırıcılar, vulkanizasyon ile oluşan yapıştırıcılar,
6- Yapıştırıcı test yöntemleri,
7- Spesifik Endüstriyel uygulamalar.

PST  514E        Makromoleküllerin Fiziksel Kimyası

Giriş, molekül ağırlığı ve dağılımı, konfigürasyon ve konformasyon, serbest radikal polimerizasyonu ve kopolimerizasyonunun kinetiği, basamaklı polimerizasyonun statistiği, polimerizasyon termodinamiği, polimerlerdeki geçişler, polimerizasyon teknikleri, zincir moleküllerinin boyut ve şekilleri, çözünürlük parametresi, karışımın termodinamiği: ideal çözelti, karışımın statistik termodinamiği, kısmi molar büyüklükler, seyreltik polimer çözeltilerinin termodinamiği, buhar basıncı, faz dengesi, derişik çözeltiler ve faz ayrımı, zincir konfigürasyonları: ideal ve gerçek sarmal moleküller, vizkometrik boyut ve intrinsik vizkozite, zincir moleküllerinin dipol momentleri, sayı-ortalama molekül ağırlığı belirlenmesi: uç grup analizi, sayısal özellikler, ozmotik basınç, ağırlık-ortalama molekül ağırlığı belirlenmesi ve jirasyon yarıçapı, molekül ağırlıklarının belirlenmesindeki göreceli metodlar.

PST 515E Organik Yüzey Kaplama Teknolojisi

Giriş, film oluşumu, organik bağlayıcılar, alkil reçinesi, doğal reçineler, plastifiyanlar, selülozik reçineler, vinil polimerler, akrilik polimerler, silikon yüzey kaplama, polistiren ve epoksi yüzey kaplamalar. Organik ve inorganik pigmentler, boya üretimi, yüzey hazırlama ve uygulama, anti-korosiv boyalar, özel organik yüzey kaplamalar.

PST 517E Fonksiyonel Polimerler

Yeni monomerlerin dizaynı ve onların polimerizasyonu, polimer destekli kimyasal reaksiyonlar, hidrometalurjik uygulamalar ve deniz suyundan metallerin seçici olarak ayrılması, polimere bağlı metal katalizörler, faz transfer katalizörleri, affinite kromatografisi, enzimlerin immobilizasyonu, seçici iyon transportu ve fonksiyonel polimerlerin güneş enerji uygulamaları.

PST 518E Endüstriyel Plastikler

Polimerlerin tarihsel gelişimi ve sınıflandırılması; Polimerik malzemelerin genel özellikleri; Monomer sentezleri; Endüstriyel polimerler,
A- Katılma polimerleri: Polistiren ve stiren kopolimerleri, Akrilik polimerler, Polietilen ve etilen kopolimerleri, Polipropilen, polivinil klorür, polivinil alkol, politetrafloroetilen,
B- Kondenzasyon polimerleri: Fenolik reçineler, Amino reçineler, poliesterler epoksi reçineler, poliüretanlar, silikonlar, poliamidler polikarbonatlar, poliimidler...

PST 520E Polimerik Jeller ve Ağ Yapılar

Jellerin Tanımı, Jellerin Sentez Yöntemleri, Mikrojeller, İstatistiksel Jelleşme Teorileri, Serbest-Radikal Zincir Mekanizma ile Jel Oluşumu Kinetiği, Moment Metodu ile Jelleşme Prosesinde Molekül Ağırlık Dağılımları, Sol-Jel Faz Geçişleri, Kauçuk Elastisite Teorisi, Gerilme-Gevşeme Eğrileri, Polimer Çözeltileri için Termodinamik Bağıntılar, Seyreltik Polimer Çözeltileri, Polimer Sistemlerinde Faz Dengeleri, Polimer Jellerinin Şişmeleri, İyonik Jellerde Şişme Dengeleri, Hidrojeller, Kritik Fenomenler, Jellerin Çökmesi ve Faz Geçişleri, Jellerin Kimyasal Modifikasyonu, Jellerin Uygulama Alanları, Güncel Problemler.

PST 522E Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu

Kondenzasyon ve katılma polimerizasyonları, kütle, çözelti, süspansiyon, emülsiyon, ters emülsion, mikroemülsion, yüzeylerarası polimerizasyon yöntemlerinin yanısıra iyonik polimerizasyon blok ve aşı kopolimerlerin sentezlenme yöntemleri, polimer jeller ve yapı-özellik bağlantıları, polimer modifikasyonları polimer malzemesinin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, bilinmeyen polimer malzemenin yapı tayini termal (DSC), jel geçirgenlik kromatografisi (GPC), spektroskopik (UV-VIS, IR, NMR) analiz teknikleri. Viskozimetri, osmometri ölçüm yöntemleri, polimerlerin işlenmesi gibi konularda deneysel çalışma yaptırılacaktır. Tüm öğrencilerin temel organik kimya ve fiziksel kimya bilgisine sahip olması gerekmektedir.

PST 524E Polimer İşleme

Polimer işleme metodlarının genel sınıflandırılması,şekilllendirme operasyonlarından ekstruzyonda kullanılan makinelerin tanıtımı,ekstruzyon hatlarının tek tek incelenmesi,ekstruzyonda önemli olanpolimer özelliklerinin incelenmesi,ekstruzyonda geçerli olan teorilerin incelenmesi,ekstruderin çalışma prensibi,karşılaşılan problemler,enjeksiyonla kalıplama ve teorileri,termoforming ve diğer operasyonlar...

PST 530E Polimerlerin Karakterizasyonu

 Polimerlerin Molekül Ağırlıklarının Ölçülmesi 
1.1. Uç Grup Analizi
1.2. Kolligatif Özellikler
1.3. Viskozite Ölçümleri
1.4. Jel Geçirgenlik Kromatografisi
1.5. Işık Saçınımı

Polimerlerin Yapılarnın Saptanması 
2.1. Spektroskopik Yöntemler: IR, UV, 1H ve 13C NMR
2.2. Isısal Yöntemler: DSC ve TGA.

PST 531E Kauçuk, Elastomer ve Uygulamaları

Elastomer tanımı ve sınıflandırılması. Endüstriyel elastomerler: Tip R, Tip S, Tip T. Termoplastik elastomerler: stirenik termoplastik elastomerler, nitril kauçuğu, multiblok kopolimerler, sert polimer / elastomer kombinasyonları, graft kopolimerler, sert ve yumuşak segmentler. Kauçuk endüstrisinde kullanılan katkı ve dolgu maddeleri, plastifiyanlar, stabilizatörler, yağlayıcılar ve vulkanizasyon sistemleri. Elastomerlerin endüstriyel uygulama alanları ve uygulanan test tipleri.

PST 532E Polimerlerin Mekanik Özellikleri

Giriş, yüksek polimerlerde geçişler, sünme, gerilme altında gevşeme, gerilme-uzama ölçümleri, dinamik mekanik ölçümler, katkı maddeleri, karışımlar ve kompozitler, ticari termoplastikler ve elyaf, diğer bazı mekanik özellikler: yorulma, sürtünme, aşınmaya dayanım, sertlik, gerilme altında çatlama ve sıvı içinde çatlama.

PST 533E Elektrokromik ve Fotokromik Polimerlerin Uygulamaları

1-Fotokimya ve elektrokimyanın temel prensipleri.
2-Organik fotokromik polimer sistemlerininoptik uygulamaları(Spirooksazinler,fulgid ve fulgimidler).
3-Fotokromik likit kristal polimerler.
4-Polimer konformasyonunun çözelti ve jel fazlarında fotokimyasal yolla kontrolu.
5-Viyolojen bazlı fotokromik sistemler.
6-Elektrokromizm.
7-Elektrokromik sistemlerde kinetik ve mekanizma, elektrokromik cihaz yapımı.
8-Anorganik elektrokromik sistemler(metal oksitler, ftalosiyaninler, prusya mavisi).
9-Organik elektrokromik sistemler(bipyridilium sistemleri).
10- Elektroaktif iletken polimerler ve diğer organik elektrokromikler.
11-Polielektrokromizm.
12-Fotoelektrokromizm ve elektrokromik baskıcılık.

PST 534E Korozyon Kontrolünde Polimerik Malzemeler

Korozyon tanımı, ekonomik boyutu, elektrokimyasal ve termodinamik yaklaşımlar, Korozyon ölçüm yöntemleri, korozyon önlenmesinde yöntemler, Mekanizmaları, yüzey kaplamalar ile korozyon önlenmesi, Kaplamadan önce metal yüzeyinin hazırlanması, uygulama metotları ve bazı temel kavramlar, Metalik kaplamalar, organik kaplamalar, polimerik kaplamalar; Polimerik kaplamaların kimyası ve özellikleri, inhibisyon etkisi, Polimerizasyon prosesleri, buhar faz kaplamalar, zincir ve çapraz bağlı polimer kaplamalar, Monomerden kaplamalar, doğal ve sentetik kauçuk, diğer elastomerler, Elektroaktif organik polimerlerin uygulamaları, mekanizmaları, Üst kaplamalar, güncel uygulamalar, Kaplamalar için bazı testler, Antikorosif epoksi kaplamaların termal analizi.

PST 535E Heterojen Polimerizasyon Sistemleri: Teori ve Uygulamalar

Polimer hidrodinamiğine genel bakış. Çözeltide difüzyon. Çözeltide sedimantasyon. Çözelti viskozitesi. Polielektrolitler. Makromolekül içeren çok bileşenli sistemler. Heterojen polimerizasyon sistemleri. Yüzey aktif maddeler. Emülsiye edici maddeler. Stabilizatörler. Emülsiyon polimerizasyon teknikleri, emülsiyon çeşitleri. Emülsiyon polimerleşmesinin mekanizması. Emülsiyon polimerleşmesinin kinetiği. Süspansiyon polimerizasyonu, dispersiyon polimerizasyonu. Heterojen polimerizasyon sistemlerinin endüstriyel uygulamaları. Endüstriyel heterojen polimerler.

PST 536E Antimikrobiyal Polimerler

Antimikrobiyal polimerlerin sentezi ve yapısını anlamak, Polimerlerin yüzey uygulaması ve yüzeyin sterilizasyonu, Endüstriyel uygulama alanlarını incelemek (su, tekstil, gıda sanayii gibi), Bakteri/polimer etkileşmesinin mekanizmasını incelemede kullanılan enstrümantal metotlar hakkında bilgi edinmek amaçları taşır.

PST 538E Polimerlerin İlaç Gıda ve Kozmetik Endüstrisindeki Uygulamaları

Polimerlerin biyolojik sistemlerle etkileşimi, İlaç sanayinde polimer seçimi ve kullanımı, Kozmetik sanayinde polimerlerin seçimi ve kullanımı, Genel temizlik malzemeleri sanayinde polimer seçimi ve kullanımı amaçlarını taşımaktadır.


PST 543E Polimer Bilim ve Teknolojisinde Özel Konular Dersi


PST 545E Anorganik Polimerler

Anorganik polimerlerin temel kavramları, çeşitlerinin ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi, polimer bilimi ve teknolojisi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve anorganik polimer kimyasının pratik uygulamalarını incelenmesi amaçlanmaktadır.


PST 596E Seminer

Başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi, Sunum hazırlık sürecindeki adımlar, sunumda iletişimin önemi, Sunum yaparken sesi, beden dilini kullanma. Sunumda zamanlamanın önemi.Sunumda görsel etki, görsel yardımcıların seçimi ve kullanımı, soru-yanıt bölümünün yönetimi.

PST  597 Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

PST 601E Polimer Fotokimyası

Polimer fotokimyasında genel kavramlar, ışık etkisi, eksipleks, eksimer oluşumu, kuantum verimi, fotobaşlatıcılar, fotokimyasal başlatılmış serbest radikal polimerleşmenin mekanizması (I ve II. Tip fotobaşlatıcılar), fotokimyasal katyonik polimerleşme (onyum, piridinyum tuzları), fotokimyasal kondenzasyon polimerleşmesi, fotokimyasal olarak blok ve graft kopolimer sentezleri, fotorezistlerin kimyası.

PST 603E Polimerlerin Modifikasyonu

Polimerlerin modifikasyon metotları, 
PVC, Polistiren, Selüloz gibi endüstriyel polimerlerin modifikasyonları
Polimer modifikasyonunun kinetiği ve mekanizması
Modifiye polimerlerin uygulamaları
Yüzey modifikasyon metotları
Modifiye polimerlerin karakterizasyonları.
 
PST 605E Makromolekül Fiziği

Tek zincir, ideal zincir, gerçek zincir, sınırlandırılmış zincir, polimer eriyikleri, iyi çözücülerde polimer çözeltilerinin ortalama alan davranışı, orantılama kanunları, uyumsuzluk ve segregasyon, polimer jelleri, tek bir zincirin dinamiği, iyi çözücülerde dinamik orantılama, çok zincirli sistemler, resprasyon modu, jellerin dinamiği, kendisi ile uyumlu alan ve rastgele faz yaklaşımları, renormalizasyon teorisi, fraktal konsepti.

PST 606E Özel kullanım amaçlı polimerler

Dış etkiye duyarlı polimerler, iletken polimerler ve uygulamaları, ışık saçan diyotlar ve lineer olmayan optik malzemeler, ışık enerjisinin toplanması, sıvı kristal polimerler, nanometre boyutunda şekil verilebilen malzemeler, elektronik baskı devreleri hazırlanması, moleküler boyutta düzenlenme ve polimer membranlar, görüntü kaydı, polimerik katı elektrolitler, paramagnetik polimerler, polimerlerin tıpta kullanımı...
 
PST 607E Fiziksel Kimyada İlerlemeler

Fiziksel kimyada temel kavramlar. Gazların sıvıların ve çözeltilerin ideal ve gerçek davranışı, polimer çözeltilerinin davranışı ile karşılaştırma, denge halindeki bir sistem için termodinamik bağıntılar, gazlar, sıvılar, çözeltiler ve polimer çözeltileri için kimyasal potansiyel. Düşük ve yüksek molekul ağırlıklı materyallerde faz geçişleri. Gazların kinetik teorisi ve polimerlerin istatistiksel özelliklerinin türetilmesinde uygulanması. Hız yasası. Gaz fazı, çözelti fazı zincir reaksiyonlarının ve polimerizasyon reaksiyonlarının mekanizmaları.
 

PST 609E Biopolimerler

Protein kimyasının temel prensipleri, enzim kimyasının temel prensipleri, biyomateryal uygulamaları için özel polimerlerin sentezi ve özellikleri, polimer matrikslerde proteinlerin immobilizasyonu, immobilizasyon özelliklerini iyileştirmek için proteinlerin polimer molekülleri ile konjugasyonu, mikroorganizmalar yardımı ile biyobozunur polimer üretimi, proteinlerin kromatografik ayrılması amaçlı polimer matrikslerin sentezi, Biyoteknolojinin belirli konularında tartışmalar.

PST 610E Polimerlerin Bozunması ve Kararlılığı

Giriş ve genel bilgiler. Polimerlerde dayanıklılık, polimerlerin geri kazanımı ve bozunabilir polimerler hakkında temel kavramlar. Polimerlerin bozunma mekanizmalarını incelemekte kullanılan temel analiz teknikleri. Isısal bozunma, oksidasyon, fotobozunma mekanizmaları. Antioksidant ve stabilizatörler. Bozunma mekanizmalarını yangın tehlikesi ile bağlantıları. Polimer malzemesinin maruz kaldığı çalışma koşullarındaki bozunma nedenleri ve mekanizmaları, biyobozunabilir polimerler ve mekanik bozunma mekanizmaları.

 
PST 612E Makromolekül Mühendisliğinde Yeni Yöntemler

Polimer sentez ve makromolekül mühendisliğinin temel ilkeleri. Iyonik, radikal ve grup transfer polimerizasyonlarını içeren yaşayan polimerizasyon yöntemleri makromonomer (fonksiyonel polimer), makrobaşlatıcı ve makroiniferterler. Blok ve aşı kopolimer sentezi için dönüşüm reaksiyonları. Yeni polimerik ürünler için tasarım yöntemleri ve uygulamaları...
 
PST 613E Membran Teknolojisi

Membranın Tanımı; Membran Teknolojisinin Tarihçesi; Membran Prosesleri; Membran Konfigürasyonları; Membran Malzemeleri; Membran Malzemesi olarak Polimerler ve Özellikleri; Membran Hazırlama Yöntemleri; Faz Dönüşümü Membranları; Polimer Sistemlerde Faz Ayrılması; Membran Morfolojisine Etki Eden Parametreler, Gözenekli ve Gözeneksiz (Yoğun) Membranların Karakterizasyonu; Membranlarda Taşınım; İtici Güç; Gözenekli ve gözeneksiz Membranlarda Taşınım Mekanizmaları; İyon Değiştirici Membranlarda Taşınım; Mikrofiltrasyon; Ultrafiltrasyon; Ters Osmoz; Diyaliz; Elektrodiyaliz; Gaz ayırma; Pervaporasyon; Konsantrasyon Polarizasyonu ve Membran Kirlenmesi.

PST 616E Elektropolimerik Nanoyapılar

Elektrot prosesslerinin kinetiği, elektrokimyasal teknikler, döngülü voltametri, in-situ spektroelektrokimya, monomerlerin yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları, elektropolimerizasyon ,elektroaktif polimerik nanoyapılar ve bunların nanoboyutta karakterizasyonu,(polythiophene, polypyrrole, polyalkylenedioxythiophene ve kopolimerleri), iletken polimerlerin taramalı prob mikroskopisi yöntemleri ile nanoboyutta karakterizasyonu, elektrografting, iletken polimer modifiye biosensor elektrotlar. İletken polimerlerin mikro ve nanoyapıları ışık yayan displayler,elektromanyetik koruma panelleri, polimerik pil ve biosensor elektrotlar gibi uygulamalara olanak sağlamaktadır.

PST 618E Polimer Kompozitler ve Karışımlar

Kompozitlere giriş, matriks malzemeler, plastik ve metal matriks malzemeler, fiber tipleri, cam, bor, aramid, karbon fiberler ve yüksek sıcaklık fiberleri, FRM üretim teknikleri, plastik ve metal matriks kompozitleri, fiber ile kuvvetlendirilmiş kompozitlerin mekaniği, mikro ve makromekanik, bazı kompozitlerin özellikleri ve uygulamaları, fiber, karbon fiber veya bor fiberi ile kuvvetlendirilmiş kompozitler, Kevlar fiber ile kuvvetlendirilmiş plastikler, defektler ve test metodları.


PST 619E Polimer Bilim ve Teknolojisinde İleri Konular Dersi


 PST  697  Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.
 
 
 
 


  
 

 


Doğal antimikrobiyal peptit türevlerini anlamak
2 Antimikrobiyal polimerlerin sentezi ve yapısını anlamak
3 Polimerlerin yüzey uygulaması ve yüzeyin sterilizasyonu
4 Endüstriyel uygulama alanlarını incelemek (su, tekstil, gıda sanayii gibi)
5 Bakteri/polimer etkileşmesinin mekanizmasını incelemede kullanılan enstrümantal metotlar hakkında bilgi edinmek
Doğal antimikrobiyal peptit türevlerini anlamak
2 Antimikrobiyal polimerlerin sentezi ve yapısını anlamak
3 Polimerlerin yüzey uygulaması ve yüzeyin sterilizasyonu
4 Endüstriyel uygulama alanlarını incelemek (su, tekstil, gıda sanayii gibi)
5 Bakteri/polimer etkileşmesinin mekanizmasını incelemede kullanılan enstrümantal metotlar hakkında bilgi edinmek
Doğal antimikrobiyal peptit türevlerini anlamak
2 Antimikrobiyal polimerlerin sentezi ve yapısını anlamak
3 Polimerlerin yüzey uygulaması ve yüzeyin sterilizasyonu
4 Endüstriyel uygulama alanlarını incelemek (su, tekstil, gıda sanayii gibi)
5 Bakteri/polimer etkileşmesinin mekanizmasını incelemede kullanılan enstrümantal metotlar hakkında bilgi edinmek
Doğal antimikrobiyal peptit türevlerini anlamak
2 Antimikrobiyal polimerlerin sentezi ve yapısını anlamak
3 Polimerlerin yüzey uygulaması ve yüzeyin sterilizasyonu
4 Endüstriyel uygulama alanlarını incelemek (su, tekstil, gıda sanayii gibi)
5 Bakteri/polimer etkileşmesinin mekanizmasını incelemede kullanılan enstrümantal metotlar hakkında bilgi edinmek